Reklamácie

Reklamační podmínky

Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží a Občanským zákoníkem .

Záruční doba je 24 měsíců . Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím .
Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po převzetí . Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplné . Reklamace mechanického poškození zboží , které nebylo patrné při převzetí zásilky, je kupující povinen uplatnit okamžitě po jejich odhalení - ihned po prvním použití výrobku . Pozdější reklamace tohoto druhu již není možné uznat.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí ) způsobené používáním. Reklamace nebude uznána v případě, že z zboží bude odstraněna záruční plomba . Případně je poškozena neautorizovaným zásahem.

Záruční opravy provádí Kaytak s.r.o za podmínek stanovených výrobcem . Rádi Vás o záručním servisu budeme informovat . Kupující si může právo na opravu uplatnit poštou na adrese :

Kaytak s.r.o
Národná 3 

010 01 ŽilinaPokud si nevíte rady, kontaktujte nás .

Při uplatnění práva na opravu doručí zákazník reklamované zboží včetně originál dodacího listu a faktury (případně jinou formu daňového dokladu ) a záruční list .

Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec služeb zákazníkům nebo záruční servis je povinen rozhodnout o reklamaci , ve složitých případech do 3 pracovních dnů . Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady . Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ( § 18 odst. . 4 Zákona o ochraně spotřebitele ) . - Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi potvrzení ( § 18 odst. . 6 Zákona o ochraně spotřebitele ) .

Firma Howick s.r.o. neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách ( chemicky agresivní , prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli ... ) , zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou ( autorizovaným servisem ) , nebo které byly způsobeny živelnou pohromou nebo nesprávným napájecím napětím .

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace ( § 18 odst. . 6 Zákona o ochraně spotřebitele ) . Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace , dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace .

Vyřízení reklamace

Pokud jde o vadu , kterou lze odstranit , má kupující právo na její bezplatné , včasné a řádné odstranění . O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit .

Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz ) i tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro větší počet vad věc řádně užívat . Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání .

Pokud prodávající reklamaci nevyřídí do 30 dnů , má kupující stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, tj. právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy ) .

Neodstranitelné vady

Pokud jde o vadu , kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit .

Pokud jde o neodstranitelnou vadu při které lze věc používat má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží . Při určování výše přiměřené slevy se přihlíží k charakteru vady, stupeň a způsob opotřebení věci, délku pouzívání věci a možnosti jeho dalšího užívání.

Občanský zákoník v této souvislosti rozlišuje :

§ 622 OZ
Při odstranitelné chybě má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna . O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit . Spotřebitel může požadovat namísto odstranění chyby ( opravy ) výměnu chybné věci za bezvadnou . Totéž se týká i součásti věci , pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby. Prodávající může vždy namísto odstranění vady ( opravy ) vyměnit vadnou věc za bezvadnou , pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti .

§ 623 OZ
Při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel , má spotřebitel právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy ( vrácení peněz ) . Podle výkladu OZ záleží jen na kupujícím , zda si uplatní právo na výměnu nebo vrácení peněz. Pokud si však zvolí jedno z těchto práv , nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit .

V případě , že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady , přičemž každá z nich brání v řádném užívání , má spotřebitel právo rozhodnout se, zda uplatní právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz .

Totéž právo má i tehdy, jestliže se stejná vada , jaká byla nejméně dvakrát opravována , vyskytne potřetí v záruční době . Chyby, které se sice odstranit nedají, ale nebrání řádnému užívání věci (např. funkční, ale poškrábaná chladnička) - v takových případech má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny . Výše slevy je věcí dohody mezi kupujícím a prodávajícím .

Postup při uplatnění reklamace

Prosíme Vás před uplatněním reklamace mobilních telefonů / tabletů vyplňte následující reklamační formulář .
Pokud chcete reklamovat jiné zboží než mobilní telefon / tablet (např. : příslušenství, náhradní díly , atd.), zašlete jej spolu s vyplněným průvodním dopisem .